รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 BDS movies
สถานที่เรียน : ห้อง 314
หมายเหตุ : รับสมัครเอง (เต็มแล้ว)
1.นายประวิทย์ หานุภาพ
- - - 0 40
2 BDS. BAND
สถานที่เรียน : ห้อง 538, 548
หมายเหตุ : รับสมัครเอง
1.นายกฤษฎา ภูธรภักดี
2.นายจิรกิตติ์ กองแก้ว
0 55
3 “ถ่ายภาพ” ตามความรู้สึก
สถานที่เรียน : ห้อง 531
1.นางสาวพัชรี ดีพิจาร
2.นางสาวมณทการณ์ เนตรทิพย์
25 28
4 BDS Board Games (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : 531 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หมายเหตุ : อยากให้ลองเปิดใจที่จะเล่นบอร์ดเกมใหม่ ๆ
1.นายวิรพล สีอ่อน
2.นายสรวิศ ลุนละราช
0 50
5 BDS Cover dance survival (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 4 บริเวณหน้าห้องพยาบาล
หมายเหตุ : ให้ติดตามการสมัครได้ที่เพจ : BDS Cover dance survival
1.นายอนุรักษ์ กรัตพงค์
0 24
6 BDS Esports Club
สถานที่เรียน : ห้อง 325 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้งครับ)
หมายเหตุ : ในกรณีที่นักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมชุมนุมแต่ลงไม่ทัน ขอให้แจ้งที่ครูปริญญาก่อนนะครับ
1.นายปริญญา หอมชื่น
30 34
7 Cactus Lover
สถานที่เรียน : หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (521)
หมายเหตุ : มีค่าใช้จ่ายคนละ 50 บาท
1.นางสาวกนกกัญญ์ บุตรปาละ
2.นางสาวพัชณิดา ฤทธิรอน
3.นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมูลเมือง
50 68
8 Crossword
สถานที่เรียน : ห้อง 441
1.นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
2.นางนิตธา พิริยคุณนันต์
31 59
9 DIY
สถานที่เรียน : 436
หมายเหตุ : รับสมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมด
1.นางสาวดวงใจ ดีมงคล
25 25
10 eFootball & FC Mobile BDS
สถานที่เรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ : อาจจะมีรายการแข่งขันภายนอก
1.นายศิวรานนท์ นพคุณ
40 44
11 English Vocab แบบสับศัพท์
สถานที่เรียน : 542
หมายเหตุ : เน้นการทำข้อสอบและการท่องศัพท์เป็นหลัก
1.นางสาวกานต์พิชชา ภักดีชน
2.นางสาวณัฐปภัสร์ ขุนสนิท
40 32
12 Family&Bakery
สถานที่เรียน : ฝ212
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานดำ
2.นางสาววลีพร ธีรสุขวณิชย์
3.นายมนตรี หิรัญสีทอง
- - - 40 40
13 Fortune Card Season 2
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม (541)
หมายเหตุ : เน้น ม.ปลาย และจะพิจารณาคนที่มีทักษะด้านพยากรณ์เป็นพิเศษ
1.นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า
2.นางสาวภูริชญา เกียรติบุญญาฤทธิ์
- - - 10 6
14 Free Fire
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นายธิติพัทธ์ ขันธเนตร
- - - 25 25
15 International food
สถานที่เรียน : ห้อง411
หมายเหตุ : มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัตถุดิบ
1.นางสาวกาญจนา จุกแก้ว
2.นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ
- - - 30 29
16 People you may know
สถานที่เรียน : ห้อง236
1.นางวริศา อาชววิมล
- - - 25 8
17 Scishow
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : -
1.นางปิยนุช พลชัย
- - - 25 0
18 VLOGER
สถานที่เรียน : ศาลาทางเชื่อมระหว่างตึก4กับโรงอาหาร
หมายเหตุ : ตามหานักสร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์
1.นางสาวกนกอร พันหล่อมโส
25 24
19 YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการแนะแนว
1.นางสาวจิราพร ปัญโญ
2.นางสาวณัฐชานันท์ สิทธกุลพรชัย
3.นางสาวพชรพรรณ์ วงษ์พชนี
- - - 50 23
20 กลุ่มนักเรียนที่ลาออก
สถานที่เรียน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.นายนิรันดร์ วัฒนกลาง
100 3
21 กวีสี่ฤดู
สถานที่เรียน : ห้อง 241
หมายเหตุ : 1. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเขียนและสมุดโน้ตมาด้วยทุกครั้ง 2. นักเรียนควรนำหนังสือที่ชอบอ่านมา
1.นางสาวอรณิช เกิดแก้ว
- - - - - 25 7
22 กิจกรรมยามว่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 321
1.นายไชโย ถนอมพุทซา
- - - 0 17
23 กินอยู่อย่างไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 233
1.นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์
- - - 25 21
24 เกมซูโดกุ (SUDOKU BDS.)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (421)
1.นางสาวสุชาดา พันพัว
20 20
25 ความดี 3 To 1
สถานที่เรียน : ห้อง 121
1.นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์
- - - 25 26
26 คอมพิวเตอร์เซอร์วิส
สถานที่เรียน : ห้อง 335
หมายเหตุ : รับสมัครเอง
1.นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
2.นายรณกฤต พงศ์จรยา
- - 0 17
27 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้อง 334
หมายเหตุ : รบกวน สมัครด้วยตัวเอง ที่ ห้อง 334 หรือ 336 ครับ
1.นางสาวธนัญภรณ์ รื่นเริง
2.นายสราวุธ สงค์จันทร์
0 11
28 คัดลายมือ ลายสือไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 523 กับ 524
1.นายธีระยุทธ พรมช่วย
2.นายสกุลชัย สวัสดี
- - - - - 0 42
29 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 533
1.นางสาวกัชชลา อุทัยสินธุเจริญ
2.นายภมร ดาวแดน
50 56
30 งานช่างไม้เพื่ออาชีพ
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ211 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ)
หมายเหตุ : -
1.นางนงลักษณ์ บุญเพ็ง
2.นางสาวอมรรัตน์ มีเงินลาด
50 45
31 จิตอาสารักษาดินแดน (รด.)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : เฉพาะ รด. ปี 1 - ปี 3 ทุกนาย (รับสมัครเอง)
1.นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา
2.สิบเอกนิวัฒน์ ทองปาน
- - - 0 155
32 โจทย์คณิตพิชิตฝัน
สถานที่เรียน : ห้อง 522
1.นายสราวุธ ทองงาม
- - - 0 27
33 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ฝ221
1.นายเจษฎา บุญญาภิชาติกาล
2.นายพงศกร จอมแก้ว
- 15 22
34 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : 326
1.นางสาวฉัตรฑริกา แก้วสีงาม
2.นางสาวรสิกา พรหมคุณ
3.นางสาววรรณวิสา แพร่งสุวรรณ์
60 61
35 ตลาดนัด บ.ด.ส.
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร4
1.นางสาวชุ่มผกา กี้ข้อ
2.นางสาวสุพรรณี สีน้ำเงิน
- - 50 51
36 ต่อเลโก้
สถานที่เรียน : สแตนด์หน้าอาคาร 4
หมายเหตุ : -
1.นางสาวลักษณา ลอยสง
- - - 25 36
37 ต่อสนุกพิชิตคำคมภาษาไทย (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้อง 426
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถมาสมัครด้วยตัวเองที่ห้อง 112
1.นางสาวชนิดา เรืองแก้ว
2.นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง
3.นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น
0 11
38 ตัดสติ๊กเกอร์ (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้อง 414
หมายเหตุ : เปิดรับสมัครเอง
1.นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์
2.นางสาววิระยา พุ่มพวง
- - - - - 0 0
39 ทบทวนควรจำ (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้อง 448
1.นายภพประเสริฐ ปีสุขยิ่งเจริญ
- - - - - 0 20
40 เทเบิลเทนนิสพื้นฐาน (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียนศึกษา หรือตามสมควรในภายหลัง
หมายเหตุ : ขออนุญาตคัดนักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจในกีฬาเทเบิลเทนนิสจริง ๆ ครับ
1.นายสุทธิรักษ์ บุญไชย
0 26
41 นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ฝ222 (ห้องนาฏศิลป์)
1.นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต
2.นายกันต์ณะภัทร โสภา
3.นายชัยยุทธ พูลเจริญ
- - - 75 12
42 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 311
หมายเหตุ : รับคนมีทักษะด้านนาฏศิลป์
1.นางสาวศุภธิดา บัวรพิฉัตร
25 21
43 บาสเก็ตบอล
สถานที่เรียน : ห้อง 341
1.นางสาวชญาณี สุขะธรรมโม
2.นายธีรศักดิ์ ศรีวิลัย
80 88
44 ปล่อยของ
สถานที่เรียน : สวนเรียนรู้
หมายเหตุ : แล้วมาสนุกกันนะคะ
1.นางสาวสุนารี บุญรัตน์
- - - - - 25 24
45 ผู้ตัดสินกีฬา
สถานที่เรียน : สนามกีฬาของโรงเรียน
1.นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน
- - 25 23
46 พอเพียงเลี้ยงชีพได้
สถานที่เรียน : ที่นั่งข้างโรงอาหาร
1.นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์
- - - - 25 25
47 พอเพียงอย่างพอดี
สถานที่เรียน : 221
หมายเหตุ : -
1.นายสมศักดิ์ กาทอง
- - - 25 19
48 พักสมองมองนัมเบอร์
สถานที่เรียน : ห้อง 428
1.
2.นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์
3.นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช
50 50
49 พืชผักสวนครัว
สถานที่เรียน : แสตนขวามือหลังอาคาร 4
หมายเหตุ : ขอคนที่สนใจจริงๆ
1.นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน
- - - 25 24
50 ฟุตซอลบดินทรสมุทร (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 511
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักกีฬาฟุตซอลชาย-หญิง ของโรงเรียนเท่านั้น (ราชชื่อจะติดไว้หน้าห้อง 211) แต่นักเรียนนอกชุมนุมสามารถมาฝึกซ้อมกับโรงเรียนได้
1.นายเกรียงไกร วาปีเน
2.นายธเนศ ศรีทอง
3.นายนฤเบศร์ คุณสมบัติ
4.นายวราวุธ เสือพ่วง
0 33
51 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.นางสาวทัศนา กองสิน
- - - 15 10
52 มหัศจรรย์งานพับกระดาษ (Origami)
สถานที่เรียน : ข้างโรงอาหาร ฝั่งอาคาร 1
1.นางสมใจ อินธิมาศ
2.นางสาวกาญจนา สวัสดี
- - - 50 50
53 ยุวเกษตร
สถานที่เรียน : สวนเรียนรู้โรงเรียนเชิงนิเวศ สวนเกษตร
1.นายมณเฑียร พันธุมาศ
2.นายสมัย นิลศักดิ์
15 35
54 รอบรู้สังคม
สถานที่เรียน : หลังห้องพยาบาลฝั่งโรงอาหาร
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ แล้วแต่ครูผู้สอนกำหนด
1.นายภาคภูมิ ศรีตะลา
- - - 20 18
55 รีไซเคิล
สถานที่เรียน : ห้อง 547
1.นางสาวจริยาพร ชะตาดี
2.นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์
- - - 40 45
56 เล่าเรื่องเมืองปราการ
สถานที่เรียน : ศาลาข้างหอประชุมใหญ่ ฝั่งศาลพระภูมิ (สนามฟุตบอล)
1.นายนิรันดร์ วัฒนกลาง
- - 25 84
57 เล่าสู่กันฟัง
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ ฝ.112
1.นายณฤทธิ์ ทองดี
25 30
58 เวทคณิต (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : 535
1.นางสาวณิชา เมทา
- - - - - 0 22
59 สนุกกับรูบิค
สถานที่เรียน : ห้อง 431
1.นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว
25 36
60 สร้างสรรค์สานฝันคนพอเพียง
สถานที่เรียน : ห้อง 324
1.นางน้ำค้าง กิ่งก้าน
- - - - - 25 24
61 สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
สถานที่เรียน : ที่นั่งด้านหลังอาคาร 4 ฝั่งข้างห้องอาเซียน
1.นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช
- - - 25 24
62 สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (รับสมัครเอง)
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวขนิษฐา นามมนตรี
2.นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์
- - - 0 40
63 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 234
1.นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์
25 26