รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 180 vocab a week ครูทัศนา
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.นางสาวทัศนา กองสิน
- - - 22 0
2 抖音 (ติ๊กต๊อกจีน)
สถานที่เรียน : 411 ห้องเรียนภาษาจีน
1.นางสาวกาญจนา จุกแก้ว
2.นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ
3.นางสาวพัชณิดา ฤทธิรอน
- - - 50 55
3 A-Math ต่อสมการคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 428
1.นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์
2.นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช
42 41
4 BDS Esports club
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางสาววรรณวิสา แพร่งสุวรรณ์
2.นายคมสัน เหลืองทองศรี
3.นายธนกฤต คำล้าน
4.นายปริญญา หอมชื่น
50 59
5 BDS school clinic ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)
สถานที่เรียน : พื้นที่โต๊ะนั่งข้างห้องพยาบาล ฝั่งห้องน้ำ ข้างโรงอาหาร และพื้นที่รอบๆห้องพยาบาล อาคาร 4
หมายเหตุ : ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มีใจ จิตอาสา ที่อยากหาความรู้ ฝึกปฏิบัติงานด้านพยาบาล ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสะดวกในการทำงาน แล้วมาสมัครกันนะครับ
1.นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต
2.นายกันต์ณะภัทร โสภา
- - 42 31
6 Big Band Music
สถานที่เรียน : ห้อง 538 ห้อง 548
1.นายจิรกิตติ์ กองแก้ว
2.นายธีรวุธ วณิชาติ
46 47
7 Crossword
สถานที่เรียน : 441
1.นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
2.นางนิตธา พิริยคุณนันต์
42 46
8 Focus on you. Skadoos!
สถานที่เรียน : หน้าลานเจ้าพระยา
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนสถานที่เรียนได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของวันนั้น
1.นายภาคภูมิ ศรีตะลา
- - - - 25 20
9 How to …
สถานที่เรียน : 233
1.นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์
- - - 22 20
10 Infographic (อินโฟกราฟิก)
สถานที่เรียน : 341
1.นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
2.นายรณกฤต พงศ์จรยา
42 41
11 YC เพื่อนใจวัยรุ่น
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว 315
1.นางสาวขนิษฐา นามมนตรี
2.นางสาวจิราพร ปัญโญ
3.นางสาวพชรพรรณ์ วงษ์พชนี
4.นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์
65 65
12 กฏหมายเบื้องต้น
สถานที่เรียน : อาคาร5ชั้น3ห้อง532
1.นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์
2.นางสาวสุพัตรา คติยะจันทร์
40 48
13 กรอบรูปวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 413
1.นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์
2.นางสาววิระยา พุ่มพวง
- - - - - 34 36
14 การให้คำปรึกษา (Conseling)
สถานที่เรียน : ห้อง 236
1.นางสาวอรณิช เกิดแก้ว
- - 22 24
15 กิจกรรมยามว่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : รับสมัครเอง
1.นายไชโย ถนอมพุทซา
- - 22 22
16 กีฬาและนันทนาการ
สถานที่เรียน : สนามด้านหน้าองค์พระ
1.นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์
2.นางสาวเมลนีย์ ปวีนนวิริยภร
3.นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน
4.นายนฤเบศร์ คุณสมบัติ
5.นายวราวุธ เสือพ่วง
110 116
17 เกมฝึกสมอง
สถานที่เรียน : ข้างห้องอาเซียน (ข้างโรงอาหาร)
1.นายนิรันดร์ วัฒนกลาง
- - - 40 41
18 เกษตรกรรมนำโรงเรียนพัฒนา
สถานที่เรียน : สวนเกษตร (ห้องเรียนสีเขียว)
1.นายสมัย นิลศักดิ์
25 25
19 ขนมไทยอะไรเอ่ย
สถานที่เรียน : สวนพฤกษศาสตร์
1.นางสาวสุนารี บุญรัตน์
- - - - 22 9
20 คณิต D.I.Y
สถานที่เรียน : 423
1.นางสมใจ อินธิมาศ
- - - 20 22
21 คณิตคิดเร็ว
สถานที่เรียน : 428
1.นางสาวชุ่มผกา กี้ข้อ
22 22
22 คลับวัยวุ่น คนวัยจิ้น
สถานที่เรียน : ห้อง 421
1.นางสาวสุชาดา พันพัว
2.นายอนุรักษ์ กรัตพงค์
- 42 41
23 คลินิกหมอภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 241
1.นางวริศา อาชววิมล
- - - 20 21
24 คุยเฟื่องเรื่องนิยาย (ReadAwrite)
สถานที่เรียน : 424
1.นางสาวชนิดา เรืองแก้ว
2.นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น
- - 42 44
25 คุยภาษาใจกับวัยรุ่น (Love Psychology)
สถานที่เรียน : ห้อง 544
หมายเหตุ : จุดประสงค์หลักคือ สำหรับคนที่อยากพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และสร้างเสน่ห์ที่ดีให้กับตัวเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี รับเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้น รับจำนวนจำกัด 40คน
1.นางสาวกนกกัญญ์ บุตรปาละ
2.นางสาวณัฐปภัสร์ ขุนสนิท
3.นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วมูลเมือง
40 36
26 โครงการพระราชดำริในหลวง ร.9
สถานที่เรียน : 245
1.นางสาวดวงใจ ดีมงคล
22 21
27 จิตอาสารักษาดินแดน (รด.)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร5
หมายเหตุ : เฉพาะ รด.ปี2-3 และผู้ที่ลงชื่อสมัครรด.ปี1
1.นางสาวชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา
2.สิบเอกนิวัฒน์ ทองปาน
- - - 160 156
28 จิตอาสาสภานักเรียน
สถานที่เรียน : หน้าห้องสภานักเรียน
1.นายสกุลชัย สวัสดี
2.นายสุทธิรักษ์ บุญไชย
- - - 15 25
29 โจทย์คณิตพิชิตฝัน
สถานที่เรียน : 536
1.นายสราวุธ ทองงาม
22 20
30 ใช้สมองปะลองความคิด (หมากฮอส)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นายธีระยุทธ พรมช่วย
- - - 20 20
31 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ฝ221 และ ฝ222
1.นายชัยยุทธ พูลเจริญ
2.นายพงศกร จอมแก้ว
3.นายสรรเสริญ แก้วนุช
50 47
32 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นางสาวมนเทียร ลุนสูงยาง
2.นางสาวอรสา สุขพัทธี
42 43
33 เด็กเก่งคอม
สถานที่เรียน : ห้อง 311
1.นางสาวสุพรรณี สีน้ำเงิน
2.นายสราวุธ สงค์จันทร์
42 42
34 ตะลุยโจทย์กับครูฟ้า
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวอิงฟ้า สวามิชัย
22 17
35 ตัดกระดาษศาสตร์และศิลป์
สถานที่เรียน : 345
1.นายภมร ดาวแดน
20 22
36 เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : ห้องปิงปอง อาคาร 5
1.นายศิวรานนท์ นพคุณ
- - - - 22 24
37 นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
สถานที่เรียน : ที่นั่งทานข้าวหน้าบ้านพักครู หน้าโรงอาหาร
1.นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช
- - - 22 25
38 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 311
1.นางสาววิจิตรา ภูธรภักดี
- - 25 21
39 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.นางสาวชญาณี สุขะธรรมโม
2.นายธีรศักดิ์ ศรีวิลัย
40 60
40 ประวัติศาสตร์นอกตำรา
สถานที่เรียน : ห้อง 537
1.นางสาวเกตุแก้ว หวานชม
2.นางสาวเมธิณี สมมิตร
42 37
41 ปลูกผักไร้ดิน
สถานที่เรียน : ห้อง 445
1.นางสาวกษมาวรรณ จันทร์อ่อน
- - - 22 22
42 เปเปอร์มาเช่
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคารฝั่ง 5 ฝั่ง ห้องเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
1.นางสาวพัชรี ดีพิจาร
2.นางสาวมณทการณ์ เนตรทิพย์
3.นางสาวลักษณา ลอยสง
50 42
43 เปิดโลกการอ่าน
สถานที่เรียน : 427
1.นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง
- - - - 22 24
44 พอเพียง-เพียงพอ
สถานที่เรียน : 221
1.นายสมศักดิ์ กาทอง
- - - 20 20
45 พอเพียงเลี้ยงชีพได้
สถานที่เรียน : ที่นั่งข้างห้องอาเซียน
1.นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์
- - - 22 22
46 มหัศจรรย์งานพับกระดาษ (Origami)
สถานที่เรียน : ข้างโรงอาหาร
1.นางนฤมล ศิริเจริญ
2.นางสาวกาญจนา สวัสดี
42 44
47 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้อง246
1.นายภพประเสริฐ ปีสุขยิ่งเจริญ
- - - 22 24
48 รักษ์พืช
สถานที่เรียน : ห้อง 437 อาคาร 4
1.นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว
22 24
49 รักษ์รำไทย
สถานที่เรียน : ฝ222
1.นางสาวศุภธิดา บัวรพิฉัตร
25 20
50 เวทคณิต
สถานที่เรียน : ห้อง 343
1.นางสาวณิชา เมทา
22 24
51 เวลาดีมีประโยชน์
สถานที่เรียน : 412
1.นางพณพร งามทรง
2.นางสาวลลิตา บุญชำนิ
- - - - - 36 35
52 ศิลปะบนก้อนหิน
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ ฝ.112
1.นายเกียรติชัย เดชวรรณ์
2.นายณฤทธิ์ ทองดี
50 67
53 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม (ห้อง 346)
1.นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า
22 19
54 สร้างสรรค์สานฝันคนพอเพียง
สถานที่เรียน : 324
1.นางน้ำค้าง กิ่งก้าน
- - - - 20 6
55 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 234
1.นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์
22 21
56 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : ห้อง 322
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานดำ
2.นางสาวชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์
- - - 42 42
57 อาหารทานเล่น
สถานที่เรียน : ฝ.212 คหกรรมอาหาร
1.นายมนตรี หิรัญสีทอง
- - - 20 29
58 อาหารที่ฉันชอบ
สถานที่เรียน : ฝ211
1.นางพูนสุข สืบเสนาะ
2.นายเกียรติชัย โกฎสืบ
- - - - - 40 40