ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน